Skip to main content
Bli medlem Glömt login?

Stadgar

§1 Målsättning   Svenska Ducatiklubben har som målsättning att sammanföra alla Ducatiåkare i Sverige för meningsfylld gemenskap, exempelvis träffar, information m.m. Svenska Ducatiklubben är en öppen ideell förening. Klubben skall verka för ökad kännedom om motorcyklar och motorcykelåkning samt för en säker och meningsfylld körning.

 
§2 Medlemmar   Medlemskap kan förvärvas av samtliga som är intresserade av Ducati. Medlemmar som utövar för klubben destruktiv verksamhet kan uteslutas av årsmötet.

 
§3 Verksamhetsår   1 Maj till 30 April.

 
§4 Ändring av stadgar   Ändring av stadgar sker genom beslut av årsmötet, varvid ändringsbeslutet skall biträdas av minst 2/3 av de angivna rösterna. Innan ett ändringsbeslut kan godkännas av årsmötet, skall förslaget ha delgivits styrelsen i god tid.

 
§5 Årsmötet, tidpunkt och kallelse   Ordinarie årsmöte äger rum i juni, juli eller augusti. Kallelse sker senast 8 veckor före årsmötet. Kallelse till eventuellt extra årsmöte skall ske senast 2 veckor före mötet.

 
§6 Röstning och rösträtt   Varje medlem som erlagt medlemsavgift har en röst. Rösten är personlig och får ej överlåtas. Vid lika röstetal har ordföranden i centralstyrelsen utslagsröst utom vid personval lotten avgör.

 
§7 Styrelsen   Styrelsen är, årsmötet ej är samlat, klubbens beslutande organ. Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordföranden samt minst 4 ledamöter. Styrelsen väljes ett verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig majoriteten av ledamöterna är närvarande. Styrelsen bör ej sitta mer än 3 år. Geografisk områdesvariation är önskvärd vid styrelsebyte. Styrelsemedlem får inte ha några ägandeintressen i MC-branchen.

 
§8 Medlemsavgifter   Medlemsavgiften fastställes årligen av årsmötet. Beslutande ändringar av medlemsavgiften gäller fr.o.m. nästkommande inbetalning. Inbetalning av medlemsavgiften skall göras senast den 1 Januari varje år. Medlem som inkommer med ansökan under perioden 1 September - 31 December behöver ej förnya avgiften nästkommande år.

 
§9 Upplösning av klubben   Vid upplösning av klubben erfordras att beslut härom fattas med minst 2/3 av majoriteten, vid två på vardera följande årsmöten. Överskottet fördelas jämnt mellan medlemmarna.

 
§10 SVEMO   Vi ska följa SVEMOs och Riksidrottsförbundets regler gällande idrottsverksamhet i idrottshänseende.

2012-08-23: Ändrad av Ilari Bjuvander. §10 enl. årsmöte2012.
2011-10-28: Ändrad av Ilari Bjuvander. §3 och §4 enl. årsmöte 2011.