Villkor SDK webbshop

Allmänt (gäller alla artiklar)
För att kunna handla måste du vara medlem och betalt medlemsavgiften för året. Betalning görs direkt med VISA, MasterCard eller Direktbetalning via Payson (kräver att ditt betalkort är anslutet till "Verified by Visa" eller "MasterCard SecureCode"). Vid köp av prylar är lägsta summan du kan handla för 100 kr (order under 100 kr annulleras och betalt belopp är förbrukat/återbetalas ej). Frakt ingår alltid i priset.

Bankörning (gäller vid köp av bankörning)

Svenska Ducatiklubbens VILLKOR 2017:1
Nedanstående villkor gäller för alla bankörningar arrangerade av Svenska Ducatiklubben. Den som anmäler sig som Deltagare godtar genom att anmäla sig till en banköring att dessa villkor gäller mellan Deltagaren och Svenska Ducatiklubben samt inbördes mellan Deltagarna:

•    Deltagaren skall skriva in sig innan körning får påbörjas.

•    Deltagaren skall delta i det obligatoriska förarmötet. Deltagare som av något skäl inte skrivits in eller missat förarmötet får inte delta i bankörningen förrän densamma kontaktat företrädare för Bankommitén, skrivits in, inhämtat aktuell information samt fått uttryckligt godkännande från Bankommittén att delta i Bankörningen.

•    All körning sker på egen risk.

•    Deltagaren är införstådd med att det är Deltagaren själv som har att säkerställa att Deltagaren har försäkringsskydd som täcker eventuell skada under bankörningen. Det är lämpligt att Deltagaren har en för banköring gällande personlig olycksfallsförsäkring.

•    Deltagare har inte rätt att få ersättning för skada som uppstått under bankörningen, varken från Svenska Ducatiklubben eller från annan Deltagare. Skadeståndslagens regler är inte tillämplig mellan Svenska Ducatiklubben och Deltagaren eller mellan Deltagare.

•    Deltagare avsäger sig genom anmälan med bindande verkan rätten att rikta något anspråk, ekonomiskt eller annat, mot Svenska Ducaktiklubben, dess funktionärer, klubbens företrädare eller Svenska Ducatiklubbens avtalspart. Det innebär att den vars egendom skadas på grund av annans vållande inte har rätt till ersättning från skadevållaren.

•    Deltagaren intygar att denne har körkort för att framföra den motorcykeln Deltagaren använder vid Bankörningen.

•    Deltagaren intygar att den motorcykel denne använder är funktionsduglig och inte har säkerhetsbrister samt uppfyller ljudkraven för den aktuella motorbanan.

•    Deltagaren åtar sig att efterkomma de anvisningar som lämnas av Bankommittén, av Bankommittén utsedd flaggvakt eller lämnas av aktuell motorbana.

•    Deltagaren är införstådd med att Deltagare som bryter mot dessa villkor, mot arrange-mangets regler, motorbanans ljudkrav eller på annat sätt uppträder olämpligt får avvisas från bankörningen och banområdet. Erlagd Deltagaravgift återbetalas vid sådant fall inte.

•    Deltagare som avsiktligt orsakar skada på annan person, på annan Deltagares egendom, på Motorbanan eller dess egendom, exempelvis med ”burnout” i depåområde, bär fullt ansvar för uppkommen skada.

•    Bankommittén har rätt att helt eller delvis ställa in Bankörning om så anses nödvändigt av säkerhetsskäl, tex för sanering, eller av annan orsak (myndighetsbeslut, olycka eller dylikt). Deltagare äger inte rätt att återfå erlagd ersättning vid sådant fall.

Jag bekräftar härmed att jag godtar ovanstående villkor för deltagande vid bankörning arrangerad av Svenska Ducatiklubben.

SDK-text-en-rad-vit.png